Studieekonomi och CSN

Här kan du läsa om hur du söker studiemedel och vad som gäller kring din studieekonomi.

För dig som är under 20 år 

Du behöver inte söka studiemedel från CSN, i stället får du studiebidrag som är samma som när du gick på gymnasiet. Den kommer automatiskt. Skolan sköter den ansökan. 

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag från CSN om du behöver bosätta dig här i Grebbestad för att kunna studera hos oss. Ansökan görs på en blankett.  

Extra tillägg 

Om din familjs inkomst är längre än 125 000 kronor 1 juli – 30 juni kan du söka om extra tillägg. 

Hemkommun  

För dig som är under 20 år och inte är klar med gymnasiet rekommenderar vi dig att ta kontakt med din hemkommun och be dem ge bidrag till dina skolluncher, din terminsavgift och studiematerial. De flesta kommuner säger Ja till detta. Ett tips är att ta kontakt med en SYV eller med ansvarig för KAA (kommunens aktivitetsansvar).  
När du fått besked från din kommun så meddelar du oss detta, då kommer vi ta kontakt med din kommun för att komma överens om fakturering. Detta kan du göra i samband med skolstarten. 

Pendling 

Du som pendlar till skolan och är under 20 år har rätt till fria resor, se lagutdrag nedan. För att få ersättning för detta, behöver du själv kontakta din hemkommun.  

Utdrag ur kommunallagen SFS nr: 1991:1110; ”För en elev som har rätt till studiehjälp (hos CSN), ska den kommun som är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.” 

För dig som fyller 20 år i år eller är äldre 

Du kan söka studiemedel från CSN. Studiemedel består av 2 delar, bidrag och lån. Du kan själv välja om du vill söka enbart om bidragsdelen eller även lånedel. Du kan också välja om du vill ta studielån alla veckor eller enbart några veckor, på så sätt kan du själv styra över din ekonomi och över hur stor din skuld blir.  

För bidragsdelen finns 2 olika nivåer. CSN räknar automatiskt ut om du har rätt till det högre bidraget. Det är inte något du själv kan ansöka om.  

Om du studerat på introduktionsprogrammet utan avbrott fram till o med vårterminen det år du fyller 20 år och sedan går direkt vidare till folkhögskolans Allmän kurs så är du berättigade till det högre bidraget. 

Om du har vårdnaden om barn får du ett tilläggsbidrag. 

Längsta tid för rätt till studiemedel 

Du kan få studiemedel ett visst antal veckor för grundskolenivå respektive gymnasienivå. Hur många veckor du får beror på din tidigare utbildning. Du ser hur många veckor du har rätt till studiemedel när du loggar in på CSN.se  

Studiestartsstöd 

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en tid för att läsa in behörigheter till högre studier och öka chanserna till jobb, dvs läsa klart gymnasiet. Du som ska söka till Allmän kurs kan ha rätt till detta bidrag om du är över 25 år, är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt INTE har haft studiemedel under de senaste 3 åren. Det är din hemkommun som bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. För att kolla om detta kan gälla för dig ska du ta kontakt med SYV på Komvux i din hemkommun. Ansökan måste göras innan studierna påbörjas. 

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång 

För dig som är mellan 19–29 år, inte är klar med gymnasiet och som har funktionsnedsättningar (diagnoser/sjukdom) som förklarar varför du inte blivit klar med dina gymnasiestudier under den tid som du normalt sett skulle ha gått i gymnasiet, finns möjligheten att ansöka om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Gäller vid studier på Allmän kurs.  Handläggningstiden kan vara upp till 6 månader, viktigt att söka om detta i god tid innan skolstart. 

Läs mer om aktivitetsersättning här!

Om du ansöker om detta bidrag brukar Försäkringskassan vilja ha in underlag från skolan om att du är antagen och om hur din studieplan ser ut. Kontakta då mig för att få hjälp med detta intyg; Monica Ögren, SYV/skolkurator: monica.ogren@vgregion.se 

Om du blir beviljad ”Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång” så har du även rätt till Bostadstillägg samt ett tillägg för fritidsaktiviteter. Bostadstillägg ansöker du också om på Försäkringskassans hemsida.